Dostępność

Oświadczenie w sprawie dostępności

Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cuw.twardogora.pl

Data publikacji: 17 marca 2021 r.

Data aktualizacji: 17 marca 2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest:

Edyta Michałowska
E-mail: sekretariat@cuw.twardogora.pl
Telefon: + 48 71 606 61 00

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra, ul.1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra.
Wejście do budynku jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów. Budynek wyposażony jest w windę osobową poruszającą się pomiędzy kondygnacjami od 0 (parter) do 2. piętra. Winda nie jest wyposażona w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Na parkingu przy budynku Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Na parking prowadzi wjazd od strony Placu Piastów.

Informacje dodatkowe

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach znajduje się na parterze, na wprost windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra nie ma pętli indukcyjnych.

Raport o stanie dostępności