RODO

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Usług Wspólnych w Twardogórze  z siedzibą w Twardogórze przy ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra NIP 911-20-13-633, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: inspektor.rodo@gmail.com lub listownie na adres Administratora,
 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest 6 ust. 1 pkt. a  RODO, to znaczy, że osoba której dane dotyczą, lub jej opiekun prawny wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i art. 6 ust.1 pkt c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja zadań statutowych;
 • Posiadają Państwo prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  00-193 Warszawa, Stawki 2;
 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez  Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług, a następnie zgodnie z przepisami archiwalnym;
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Administrator nie planuje przetwarzania danych w innym celu niż były one zbierane.