Projekt nowej sieci szkół


08/02/17

W wyniku wielu rozmów, konsultacji, narad i spotkań powstał projekt sieci szkół w następującym kształcie: ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Goszczu, ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim, ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Twardogórze, mieszcząca się w dwóch budynkach – w budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 1 odbywać się będą zajęcia dla uczniów klas I – III, w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum – dla uczniów klas IV – VIII. W trosce o równy dostęp do bardzo dobrej bazy dydaktycznej i sportowej (w tym do wkrótce otwartej krytej pływalni Delfinek) przy Szkole nr 2 w Twardogórze proponujemy tam zorganizować nauczanie dla uczniów starszych. Uczniowie młodsi uczyliby się w mniejszej, bezpiecznej Szkole nr 1 w Twardogórze z dostępem do całego zaplecza administracyjnego i edukacyjnego na miejscu. Taki model powoduje również, że nie ma dwóch oddzielnych obwodów szkolnych dla SP1 i SP2. Podobnie jak wielu mieszkańców, jesteśmy przekonani, że taki kształt sieci szkół stwarza najlepsze i równe szanse dla wszystkich dzieci. Szczegółowe uzasadnienie poniżej.

UZASADNIENIE

Wprowadzane od 1 września 2017 r. regulacje zawarte w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe nakładają na organ prowadzący obowiązek dostosowania sieci szkół podstawowych do zmiany ustroju szkolnego, tzn. wprowadzenia ośmioletniej szkoły podstawowej. Prawo Oświatowe zawiera wyczerpujący katalog typów szkół podstawowych mogących funkcjonować w ramach systemu oświaty. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską jest możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty. Z uwagi na zmianę ustroju szkolnego i wprowadzenie od września 2017 r. 8 - letniej szkoły podstawowej, istnieje zasadność zorganizowania na terenie miasta Twardogóra jednej szkoły podstawowej ze względu na aktualną liczbę uczniów i stan posiadanej bazy szkolnej. Obecnie w Twardogórze są dwie szkoły podstawowe o strukturze klas I – VI. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Noblistów jest szkołą, w której mieści się 12 sal lekcyjnych, 1 sala komputerowa, pomieszczenie świetlicy i sala gimnastyczna. Druga ze szkół - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II funkcjonuje w nowoczesnym budynku razem z dotychczasowym Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków. Łącznie do dyspozycji w budynku jest 30 sal lekcyjnych, dwie biblioteki, 2 pomieszczenia przeznaczone na działalność świetlic, 2 sale komputerowe, sala gimnastyczna. Z budynkiem połączony jest obiekt Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z halą i całym zapleczem sportowym, z którego korzysta młodzież szkolna.

W trakcie budowy jest także pływalnia „Delfinek”, budowana głównie z myślą o nauce i doskonaleniu umiejętności pływania uczniów twardogórskich szkół. W planach jest także urządzenie przy w.w. obiekcie lodowiska, do wykorzystania przez uczniów na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych. 1 września 2017 r. gimnazjum zostanie włączone w strukturę Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II. Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi staną się pracownikami Szkoły Podstawowej nr 2, także mienie tej szkoły stanie się mieniem Szkoły Podstawowej nr 2. W sytuacji konieczności zwiększenia liczby oddziałów z sześciu do ośmiu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, by uniknąć dwuzmianowości, należałoby zmienić obwód w ten sposób, aby szkoła ta stała się placówką jednociągową. Szkoła Podstawowa nr 2 byłaby wówczas szkołą trzyciągową, co stanowiłoby dużą dysproporcję w organizacji pracy tych szkół. Po przekształceniu Szkoły Podstawowej nr 1 wszyscy uczniowie w Twardogórze uczyliby się w jednej szkole, w dwóch budynkach. Dzieci młodsze, klasy I – III w budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul św. Jadwigi 7, natomiast uczniowie starsi, klasy IV – VIII w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, przy u. Stefana Batorego 5. Budynki dzieli odległość w linii prostej ok. 860 metrów. Takie rozwiązanie nie powoduje konieczności przechodzenia uczniów na poszczególne zajęcia pomiędzy budynkami szkół, co zapewnia im pełne bezpieczeństwo.

Największą korzyścią dla uczniów z dokonania takiej zmiany jest najbardziej optymalne wykorzystanie bazy dydaktycznej i sportowej. W ten sposób wszyscy uczniowie otrzymają równe szanse rozwoju. Ponadto wspólna rada pedagogiczna stworzy gwarancje lepszej wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w przedmiocie funkcjonowania systemu oświaty w Twardogórze. Budynek przy ul. Stefana Batorego wraz z wyposażeniem jest najbardziej dostosowany do nauczania klas starszych (150 stanowisk komputerowych z serwerownią, oprzyrządowanie, ławki, klasopracownie przedmiotowe przystosowane do konkretnych przedmiotów, wykupione licencje i inne). To najlepiej wyposażona szkoła w bazę sportową (wyposażenie ruchome i baza sportowa z perspektywą rozbudowy o pływalnię Delfinek i lodowisko przyszkolne) daje równe szanse wszystkim twardogórskim uczniom na korzystanie z niej. Natomiast budynek przy św. Jadwigi 7, przeznaczony dla uczniów młodszych, stwarza bezpieczną przestrzeń dla rozwoju w początkowym etapie kształcenia. Przy zapewnieniu wysokich standardów wyposażenia – bazy dydaktycznej i sportowej - jednakowej dla wszystkich uczniów z Twardogóry daje równe szanse wszystkim uczniom.

Tendencje demograficzne pokazują dużą płynność w poszczególnych obwodach, ze wskazaniem, że więcej urodzeń jest w obwodzie mniejszej szkoły. Ponadto ta zmienność urodzeń w poszczególnych latach nie pozwala racjonalnie ustalić obwodów szkół, tak by zapewnić ciągłość liczby oddziałów w poszczególnych szkołach. Taka sytuacja powoduje konieczność zmiany obwodów w Twardogórze. Szkoła Podstawowa nr 1 z posiadaną bazą może pomieścić w systemie jednozmianowym tylko jeden ciąg klas I – VIII. Jednakże pozostawienie stanu dotychczasowego spowoduje, że niektórzy uczniowie przypisani do Szkoły Podstawowej nr 1 z bardzo bogatej bazy dydaktycznej i sportowej po dotychczasowym gimnazjum nie skorzystają. Jak pokazują liczby urodzeń, z całego miasta co roku będą rekrutowane 4 oddziały, dla których, w pierwszym etapie edukacyjnym, potrzebnych będzie 12 sal lekcyjnych i to zapewnia budynek Szkoły Podstawowej nr 1. W tej części nadzór pedagogiczny na miejscu sprawować będzie wicedyrektor, uczniów i rodziców obsługiwać będzie sekretariat, dla dzieci potrzebujących czynna będzie jadalnia i świetlica szkolna, biblioteka, gabinet pomocy przedmedycznej oraz pedagog.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 docelowo będzie uczyło się 20 oddziałów klas IV – VIII. Pozwoli to na najlepsze wykorzystanie istniejącej bazy, zapewni możliwość nauczania międzyoddziałowego na wybranych przedmiotach (języki obce, matematyka, przedmioty przyrodnicze), kontynuację klas sportowych, które funkcjonują już w gimnazjum. Nadrzędnym celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie równego dostępu do najlepszej oferty oświatowej, zarówno infrastrukturalnej, jak i edukacyjnej. Taki stan można osiągnąć wykorzystując to, co jest dostępne w Twardogórze na wejściu reformy, tzn. bezpieczną, niedużą szkołę dla młodszych uczniów i bardzo dobrze przygotowaną pod względem wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt a także bazę sportową szkołę większą dla starszych uczniów. Przedstawiony wyżej model zorganizowania sieci szkół w Twardogórze wpłynie również na wszechstronne i w pełni dyspozycyjne zarządzanie kadrami szkoły ( np. większa możliwość uzupełniania godzin pracy nauczycieli, wykorzystywania ich kwalifikacji). Zminimalizuje to także zagrożenia związane z ewentualną utratą pracy przez pracowników tych szkół.

Następny wpis Poprzedni wpis